Trang chủ

Thể dục thẩm mỹ

Tư vấn doanh nghiệp

Thời trang

Tôn lợp

Vật liệu xây dựng

Bao bì

Tin tổng hợp

Kinh nghiệm hay

Liên hệ

Đăng tin

Công ty TNHH 1 thành viên là gì?

5.0/5 (1 votes)
- 12

Công ty TNHH 1 thành viên là loại hình doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty). Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

Công ty tnhh 1 thành viên

1. Đặc điểm công ty tnhh 1 thành viên

Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên không được phát hành cổ phần, trừ trường hợp để chuyển đổi thành công ty cổ phần.

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được phát hành trái phiếu theo quy định của Luật Doanh Nghiệp và quy định khác của pháp luật có liên quan, việc phát hành trái phiếu riêng lẻ theo quy định tại Điều 128 và Điều 129 của Luật Doanh Nghiệp.

1.2 Quy định về góp vốn công ty tnhh 1 thành viên

Luật Doanh Nghiệp 2020 quy định về việc góp vốn công ty tnhh 1 thành viên như sau:

 • Vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khi đăng ký thành lập doanh nghiệp là tổng giá trị tài sản do chủ sở hữu công ty cam kết góp và ghi trong Điều lệ công ty.
 • Chủ sở hữu công ty phải góp vốn cho công ty đủ và đúng loại tài sản đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, không kể thời gian vận chuyển, nhập khẩu tài sản góp vốn, thực hiện thủ tục hành chính để chuyển quyền sở hữu tài sản. 
 • Trong thời hạn này, chủ sở hữu công ty có các quyền và nghĩa vụ tương ứng với phần vốn góp đã cam kết.
 • Trường hợp không góp đủ vốn điều lệ trong thời hạn quy định tại khoản 2 Điều này, chủ sở hữu công ty phải đăng ký thay đổi vốn điều lệ bằng giá trị số vốn đã góp trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cuối cùng phải góp đủ vốn điều lệ. 
 • Trường hợp này, chủ sở hữu phải chịu trách nhiệm tương ứng với phần vốn góp đã cam kết đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty phát sinh trong thời gian trước ngày cuối cùng công ty đăng ký thay đổi vốn điều lệ theo quy định tại khoản này.
 • Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty, thiệt hại xảy ra do không góp, không góp đủ, không góp đúng hạn vốn điều lệ theo quy định tại Điều này.

1.2  Điều kiện thành lập công ty tnhh 1 thành viên

Để thành lập công ty TNHH 1 thành viên DN phải đáp ứng được các điều kiện thành lập doanh nghiệp theo quy định sau đây:

Tổ chức, cá nhân có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam, trừ những trường hợp sau đây: 

 • Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;
 • Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức;
 • Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp, công nhân công an trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp hoặc quản lý tại doanh nghiệp nhà nước;
 • Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 88 của Luật này, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;
 • Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; người bị mất năng lực hành vi dân sự; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; tổ chức không có tư cách pháp nhân;
 • Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định; các trường hợp khác theo quy định của Luật Phá sản, Luật Phòng, chống tham nhũng.
 • Trường hợp Cơ quan đăng ký kinh doanh có yêu cầu, người đăng ký thành lập doanh nghiệp phải nộp Phiếu lý lịch tư pháp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh;
 • Tổ chức là pháp nhân thương mại bị cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định theo quy định của Bộ luật Hình sự.

1.3 Quy định về góp vốn thành lập công ty TNHH 1 thành viên

Theo Điều 75, Chương III Luật doanh nghiệp 2020 quy định về việc góp vốn thành lập công ty TNHH 1 thành viên cụ thể như sau:

 • Vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khi đăng ký thành lập doanh nghiệp là tổng giá trị tài sản do chủ sở hữu công ty cam kết góp và ghi trong Điều lệ công ty.
 • Chủ sở hữu công ty phải góp vốn cho công ty đủ và đúng loại tài sản đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, không kể thời gian vận chuyển, nhập khẩu tài sản góp vốn, thực hiện thủ tục hành chính để chuyển quyền sở hữu tài sản. Trong thời hạn này, chủ sở hữu công ty có các quyền và nghĩa vụ tương ứng với phần vốn góp đã cam kết.
 • Trường hợp không góp đủ vốn điều lệ trong thời hạn quy định tại khoản 2 Điều này, chủ sở hữu công ty phải đăng ký thay đổi vốn điều lệ bằng giá trị số vốn đã góp trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cuối cùng phải góp đủ vốn điều lệ. Trường hợp này, chủ sở hữu phải chịu trách nhiệm tương ứng với phần vốn góp đã cam kết đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty phát sinh trong thời gian trước ngày cuối cùng công ty đăng ký thay đổi vốn điều lệ theo quy định tại khoản này.
 • Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty, thiệt hại xảy ra do không góp, không góp đủ, không góp đúng hạn vốn điều lệ theo quy định tại Điều này.

2. Sơ đồ tổ chức công ty tnhh 1 thành viên

Mỗi loại hình doanh nghiệp đều có sơ đồ tổ thức doanh nghiệp khách nhau, tùy vào tiềm lực và kế hoạch kinh doanh mà bạn có thể lựa chọn mô hình phù hợp. Sau đây sơ đồ cơ cấu tổ chức công ty tnhh 1 thành viên như sau:

3. So sánh công ty tnhh 1 thành viên và 2 thành viên

Hiện nay loại hình công ty TNHH đang nhận được sự quan tâm khá lớn từ nhiều người muốn khởi nghiệp. Trong loại hình công ty TNHH thì lại có công ty TNHH 1 thành viên và công ty TNHH 2 thành viên trở lên làm mọi người băn khoăn không biết nên lựa chọn loại hình nào.

3.1 Những điểm giống nhau công ty tnhh 1 và 2 thành viên

 • Đều có tư cách pháp nhân   
 • Đều chịu trách nhiệm hữu hạn đối với các khoản nợ của Công ty trong phạm vi vốn góp của mình 
 • Không được phép phát hành cổ phiếu
 • Được phép phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Thành viên có thể là tổ chức hoặc cá nhân, góp vốn vào Công ty và là chủ sở hữu của Công ty.

 • Quy chế pháp lí thành viên :Có thể chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn góp của mình cho người khác theo quy định tại điều 44 (đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên) và điều 66 (đối với công ty TNHH một thành viên)
 • Vốn và chế độ tài chính: Thủ tục thành lập, giải thể và phá sản như nhau.

3.2 Điểm khác nhau công ty tnhh 1 và 2 thành viên

Tiêu chí so sánh

Công ty TNHH 1 thành viên

Công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Đặc điểm về thành viên/cổ đông

Chỉ có 1 thành viên duy nhất là chủ sở hữu công ty, có thể là cá nhân cũng có thể là một tổ chức

Số lượng thành viên tối thiểu là 2, tối đa là 50, thành viên có thể là tổ chức hoặc cá nhân

Chế độ trách nhiệm

Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

Đối với công ty: chịu trách nhiệm trong phạm vi tài sản của công ty.

Đối với các thành viên: chịu trách nhiệm trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty

Đặc điểm về vốn, phương thức huy động vốn

Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do chủ sở hữu cam kết góp vào công ty.

 

Không được phát hành cổ phần để huy động vốn.

 

Không được giảm vốn điều lệ, nếu muốn tăng vốn điều lệ thì chủ sở hữu công ty đầu tư thêm hoặc huy động thêm vốn góp của người khác

Vốn điều lệ là tổng giá trị phần vốn góp mà các thành viên cam kết góp vào công ty.

 

Không được phát hành cổ phần đề huy động vốn.

 

Công ty TNHH hai thành viên trở lên thì có quyền giảm vốn điều lệ hoặc tăng vốn điều lệ bằng cách tăng vốn góp của thành viên; Điều chỉnh tăng mức vốn điều lệ tương ứng với giá trị tài sản tăng lên của công ty

Tiếp nhận vốn góp của thành viên mới

 

Cơ cấu tổ chức

Do tổ chức làm chủ sở hữu: được tổ chức, quản lí theo 1 trong 2 mô hình sau đây:

Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên

Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên.

Do cá nhân làm chủ sở hữu: bao gồm Chủ tịch công ty, Giám đốc, Tổng giám đốc

Bao gồm: Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. 

 

Trường có từ 11 thành viên trở lên phải thành lâp ban kiểm soát

4. Dịch vụ tư vấn thành lập công ty tnhh 1 thành viên -Tân Thành Thịnh

Công ty Tân Thành Thịnh là một trong những đơn vị có nhiều năm kinh nghiệm cung cấp dịch vụ tư vấn thành lập công ty tnhh 1 thành viên và các loại hình doanh nghiệp khác tại tphcm.

Mọi vấn đề về pháp lý, hồ sơ, thủ tục thành lập sẽ được nhân viên Tân Thành Thịnh hỗ trợ trọn gói, giúp khách hàng an tâm, tiết kiệm được nhiều chi phí, thời gian và giảm thiểu rủi ro về sau. 

Đội ngũ nhân viên Tân Thành Thịnh có tay nghề cao, năng lực chuyên mô vững, sẵn sàng đồng hành cùng khách hàng trong mọi thủ tục hồ sơ khi thành lập doanh nghiệp, kể cả những hồ sơ khó. 

Đồng thời họ sẽ trực tiếp xử lý những vấn đề liên quan sau khi thành lập, những vấn đề phát sinh…. Và đại diện doanh nghiệp làm việc với các cơ quan nhà nước.

Hơn 17 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn, thành lập doanh nghiệp – Tân Thành Thịnh đã đồng hành và giúp đỡ cho hơn 20.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ ở mọi ngành nghề khác nhau. Đến với Tân Thành Thịnh bạn hoàn toàn an tâm bởi: 

 • Tư vấn chuyên nghiệp.
 • Hỗ trợ trọn gói thủ tục, hồ sơ.
 • Không phát sinh thêm bất kỳ chi phí nào.
 • Thời gian hoàn thành hồ sơ nhanh chóng.
 • Đảm bảo đúng những quy định pháp luật.
 • Đồng hành và hỗ trợ xử lý những vấn đề phát sinh.

Nếu bạn còn thắc mắc gì những vấn đề trên hay đang tìm kiếm một đơn vị thành lập doanh nghiệp tín vui lòng liên hệ trực tiếp Tân Thành Thịnh để được hỗ trợ nhanh nhất nhé. Với kinh nghiệm hơn 17 năm trong lĩnh vực kế toán, thuế doanh nghiệp, chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn.

>> Các bạn xem thêm hồ sơ thành lập công ty tnhh 1 thành viên cần những gì?

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ:

Công ty TNHH Tư Vấn Doanh Nghiệp - Thuế - Kế Toán Tân Thành Thịnh

 • Địa chỉ: 340/46 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP HCM
 • SĐT: 028 3985 8888 | Hotline: 0909 54 8888
 • Email: lienhe@tanthanhthinh.com

BÀI VIẾT LIÊN QUAN